31.01.2016 I Zlot Pobudki – Luter –> Marks –> Prusy –> UE –> Niemcy